Teléfono: 619 63 9133 | info@acostureira.com
Envíos peninsulares gratuitos para pedidos superiores a 50€
[gtranslate]
Teléfono: 619 63 9133 | info@acostureira.com
Envíos peninsulares gratuitos para pedidos superiores a 50€

Condicións xerais

CONDICIÓNS LEGAIS DE USO DA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE PEDIDOS (TENDA ONLINE) AVISO AO USUARIO
 
LEA ATENTAMENTE ESTE CONTRATO. O ACCESO E UTILIZACIÓN DESTE SERVIZO DA PLATAFORMA DE XESTIÓN ELECTRÓNICA DE PEDIDOS IMPLICA DA SÚA PARTE A ACEPTACIÓN EXPRESA E SIN RESERVAS DE TODAS AS CONDICIÓNS DAS PRESENTES CONDICIÓNS, TENDO A MESMA VIXENCIA E EFICACIA QUE CALQUERA CONTRATO CONSCRITO POR ESCRITO E ASINADO.
DEBE ACEPTAR EXPRESAMENTE ESTAS CONDICIÓNS CANDO SE REXISTRE COMO USUARIO AUTORIZADO OU PARA REALIZAR OPERACIÓNS COMERCIAIS NO SITIO WEB.
O CUMPRIMENTO DESTAS CONDICIÓNS SERÁ OBLIGATORIO CON RESPECTO AOS USUARIOS QUE ACCEDEN AO SERVIZO DE TENDA ONLINE E FAGA USO DO SERVIZO DESPOIS DE CUBRIR OS CAMPOS DE IDENTIFICACIÓN ESTABLECIDO E IDENTIFICARSE COMO PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA. INFORME DE QUE O RESPONSABLE DA WEB ARQUIVARÁ O DOCUMENTO ELECTRÓNICO NO QUE SE FORMALIZA O PEDIDO, PODERÁ ACCEDER O USUARIO, UNHA VEZ REXISTRADO, CONFORME O ESTABLECIDO NO PUNTO 2.6 DAS CONDICIÓNS PARTICULARES DE UTILIZACIÓN. SE NON ESTÁ DE ACORDO COS TERMOS DESTA CONDICIÓN, NON ACCEDA NIN FAGA USO DO SERVIZO DE TENDA EN LÍNEA.
 
1. OBXECTO
As presentes condicións teñen por obxecto regular as condicións de acceso, uso, solicitude e xestión dos pedidos accesibles desde o sitio web www.acostureira.com (en diante, o Sitio Web) ou desde calquera outro enderezo de Internet que lle dea lugar.
O sitio web é responsabilidade de JOSE LUIS MARTINEZ BRANDEIRO, con número CIF/NIF 32660339V, e con domicilio social en C/ MISTER ARCHER MILTON, 3 15011 A CORUÑA.
O enderezo de correo electrónico e o teléfono de contacto son:
Correo electrónico: info@acostureira.com
Teléfono: 619639133
O Sitio Web pon a disposición dos usuarios estas condicións, para que poidan ser almacenadas e reproducidas, cumprindo así co deber legal de información previa.
A solicitude de pedidos a través desta plataforma electrónica só poderá realizarse desde Internet, a través da Web, unha vez adquirida a condición de usuario.
2. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE USO
2.1 Adquisición da condición de usuario.
O uso da plataforma electrónica de pedidos limítase unicamente ás persoas físicas ou xurídicas que, de acordo coa lexislación aplicable, teñan ou adquiran a condición de consumidor ou destinatario final.
Para acceder á plataforma electrónica e poder realizar calquera pedido, é necesario rexistrarse como usuarios, e para iso debe cubrir os campos de identificación solicitados no formulario de rexistro previsto para a creación dun novo usuario, sendo o seu uso por menores de idade. expresamente prohibido. Os usuarios rexistrados disporán dun nome de usuario e contrasinal personalizados que os identificarán como cliente da plataforma; sendo o dito cliente o único responsable de non difundir o devandito identificador persoal do usuario rexistrado a un terceiro. Se existe algunha sospeita de uso non autorizado do nome ou contrasinal por parte do usuario rexistrado, deberá comunicarse o antes posible ao responsable do Sitio Web.
Todos os pedidos realizados co contrasinal persoal do usuario consideraranse validamente realizados polo cliente e serán vinculantes para o cliente, dando lugar a todos os dereitos e obrigas derivados das presentes condicións xerais de uso.
 
2.2. Procedementos e requisitos para realizar pedidos.
 
Para realizar un pedido no Sitio Web, débense seguir os seguintes pasos:
 1. Entra na páxina web para acceder á plataforma de pedidos electrónicos.
 2. Cubrir os campos obrigatorios indicados no correspondente formulario de pedido.
 3. Seleccione o produto ou produtos e engádeos á cesta da compra.
 4. Especifique, para cada produto, a cantidade desexada e prema na opción “ver carro” para ver o pedido completo e, se é correcto, seleccione a opción “facer pedido”. Se hai produtos que non queres, podes eliminalos neste momento.
 5. Unha vez confirmado o pedido, mostrarase o enderezo de entrega e o enderezo de facturación. Se houbese algún erro neles, ou se modificasen os seus datos persoais de usuario, deberá suspender a execución da orde para actualizar os seus datos de usuario rexistrado.
 6. Finalmente, seleccione a opción "confirmar pedido". Unha vez confirmado o pedido, permanecerá en estado "pendente" á espera da confirmación do pago.
 7. Os usuarios rexistrados poden comprobar o estado dos seus pedidos, que poden ser: "confirmación de pago pendente", "en servizo", "completado" e "cancelado".
  O RESPONSABLE DO SITIO WEB RESERVA O DEREITO A SUSPENDER A TRAMITACIÓN DUN PEDIDO E RETENELA NO CASO DE HAI DÚBIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DO USUARIO QUE A SOLICITOU, ASÍ COMO NO CASO DE NON PAGO DE PEDIDOS ANTERIORES. TAMÉN SE RESERVA O DEREITO DE TER O PEDIDO NO CASO DE NECESARIO CONFIRMAR ALGÚN EXTREMO DA PEDIDO.
   
2.3. Forma de pagar.
 
Os seguintes métodos de pago están dispoñibles para o usuario rexistrado:
2.3.1-Tarxeta de crédito
O sitio web acepta pagos con VISA, MasterCard e American Express. O banco que emite a tarxeta debe estar situado en territorio español.
Ao realizar o pedido, o cliente facilitará os datos da súa tarxeta, que se almacenarán directamente no seu ficheiro de cliente durante o proceso de compra.
O límite de compra para cada pedido de tarxeta de crédito é de 3.000 €.
2.3.2-PayPal
O cliente pode pagar o seu pedido a través do sistema de pago Paypal.
2.3.3-Bizum
O cliente pode pagar o seu pedido a través do sistema de pagamento Bizum.
 
Dentro desta mesma páxina e dependendo do tipo e características do pagamento, a entidade bancaria ou Paypal solicitará os datos necesarios. Durante todo o período no que estea realizando este trámite, a tenda www.acostureira.com simplemente está á espera de que se complete o seu trámite na pasarela de conexión coa entidade bancaria.
Unha vez finalizado o proceso de pago, a tenda en liña só recibe da entidade bancaria ou de Paypal a notificación da finalización e aprobación ou rexeitamento do proceso de pago para continuar co protocolo de venda e subministración dos produtos solicitados polo cliente.
 
Absolutamente todos os datos proporcionados ao banco ou Paypal durante todo este período son completamente confidenciais entre vostede, o banco e Paypal.
 
2.4. Procedemento de resposta e método de entrega.
 
Os envíos de mercadorías cuxo pedido se xestione a través da plataforma electrónica mediante a fórmula do carro da compra, enviaranse ben a través dos nosos propios medios ou a través de empresas de transporte externas. Os gastos de envío están incluídos no prezo final.
En todos os casos, o transporte da mercadoría será por conta e risco do comprador.
Durante o procedemento de pedido, o cliente ten a posibilidade de comprobar que os datos e indicacións que realizou están libres de erros antes de que o pedido sexa finalmente enviado ao responsable do Sitio Web.
A entrega dos pedidos realizarase no enderezo de entrega libremente designado polo cliente. Deste xeito, o responsable do Sitio Web non asume ningunha responsabilidade se a entrega do produto non se produce como consecuencia de que os datos facilitados polo cliente sexan falsos, inexactos ou incompletos, ou cando a entrega non se poida realizar para motivos alleos ao cliente.a empresa naviera, asignada para tal fin como é a ausencia do destinatario. 
Calquera tipo de gasto adicional que poida xurdir por algunha destas circunstancias repercutirá directamente no cliente.
 
2.5. Reclamacións e desacordos.
 
Calquera defecto ou deterioración que o cliente observe na mercadoría transportada deberá comunicarse ao transportista, facendo a oportuna reclamación no momento da recepción da mercadoría.
EN TODO CASO, É IMPRESCINDIBLE QUE OS PRODUTOS SE DEVOLVAN NO SEU ENVASE E SELLADO ORIXINAIS. EN NINGÚN CASO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIÓNS DE MERCANCÍAS, OU RECLAMACIONS RELATIVAS A ELAS, PASOS DE CATORCE DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DA SÚA RECEPCIÓN, NIN CON SINALES DE USO.
De existir discrepancias ou erros sobre o produto recibido, o cliente deberá comunicalo por escrito ao Sitio Web, no prazo máximo de catorce días naturais desde a data de recepción do pedido, por algún dos seguintes medios:
Correo electrónico: info@acostureira.com
Teléfono: 619639133
O procedemento xeral para as reclamacións por desacordo co auto notificado é o seguinte:
 • O usuario recibe mercadoría coa que non está satisfeito e quere devolver, ou ten calquera outra reclamación.
 • Tras informar ao responsable do Sitio Web, unha vez comprobada a veracidade da reclamación, procederá directamente a realizar a orde de cobro e a dar a solución correspondente nun prazo máximo de quince días.
 • Os gastos de envío de devolución correrán a cargo do usuario ou do responsable do Sitio Web, segundo o motivo da dita devolución. O responsable do Sitio Web informará convenientemente ao usuario deste punto no prazo máximo indicado no punto anterior.
 • No caso de non chegar a un acordo entre as partes sobre a causa da reclamación e/ou devolución do produto, o usuario poderá exercer as accións legais oportunas, tanto extraxudiciais como xudiciais, no exercicio dos seus dereitos como un consumidor.
 
3. OBRIGAS DAS PARTES
Sen prexuízo de cantas outras obrigas poidan derivarse destas condicións para o distribuidor provedor, responsable do Sitio Web, e/ou para o cliente, ambas as partes comprométense a observar e cumprir o seguinte:
 
O RESPONSABLE DO SITIO WEB comprométese ao seguinte:
 
 • Poñer a disposición dos clientes e usuarios a información necesaria sobre os produtos e mercadorías a adquirir dentro do Sitio Web.
 • Unha vez realizado o pedido polo cliente, envíe un correo electrónico de verificación indicando a recepción da solicitude ou do pedido realizado.
 • Poñer a disposición dos clientes e usuarios estas condicións de uso da plataforma electrónica de pedidos, para que poidan ser almacenadas, arquivadas e/ou impresas polo usuario.
 • Avisar e informar aos clientes e usuarios de calquera modificación que se poida producir nestas condicións de uso.
 • Responder e informar ao cliente canto antes sobre calquera incidencia no pedido realizado.
 • Cumprir a lexislación vixente en materia de protección de datos co fin de salvagardar a información facilitada polo cliente.
 
O CLIENTE comprométese e será o único responsable de:
 
 1. Asumir o pago dos bens cuxo pedido se realizou a través da plataforma electrónica de pedidos do sitio web.
 2. Gardar e manter a absoluta confidencialidade do identificador facilitado como usuario rexistrado dentro do Sitio Web, así como do seu contrasinal persoal, sendo responsable de non comunicalo a ningún terceiro non autorizado.
 3. Calquera acto realizado de forma distinta ás indicacións ou instrucións designadas no Sitio Web sobre a xestión de pedidos a través da plataforma electrónica.
 4. A certeza, exactitude e actualidade dos datos cos que cubre cada un dos formularios recollidos no Sitio Web. Así mesmo, o cliente comprométese a manter en todo momento actualizados os seus datos, incluíndo a información sobre o lugar de entrega dos pedidos realizados; asumindo a obriga e responsabilidade de facilitar ao responsable do Sitio web o contacto, entrega ou calquera outra información veraz e lícita.
 5. A manipulación directa ou indirecta dos contidos que aparecen no Sitio Web con fins fraudulentos.
 6. Os danos directos ou indirectos que fose causado por algún terceiro se o cliente e/ou usuario rexistrado perdese, revelase, desatendese ou, de calquera xeito, lle facilitase a un terceiro os datos e información necesarios para acceder á plataforma de forma electrónica e electrónica. xestionar a realización de pedidos de produtos suplantando a identidade do cliente.
 7. Todos os actos que infrinxan a propiedade industrial e intelectual do Sitio Web.
 8. Calquera acción ou omisión ilegal que contraveña o disposto nestas condicións.
 
Durante o procedemento de pedido, o cliente ten a posibilidade de comprobar que os datos e indicacións que realizou están libres de erros antes de que o pedido sexa finalmente enviado ao responsable do Sitio Web.
A entrega dos pedidos realizarase no enderezo de entrega libremente designado polo cliente. Deste xeito, o responsable do Sitio Web non asume ningunha responsabilidade se a entrega do produto non se produce como consecuencia de que os datos facilitados polo cliente sexan falsos, inexactos ou incompletos, ou cando a entrega non se poida realizar para motivos alleos ao cliente.a empresa naviera, asignada para tal fin como é a ausencia do destinatario.
 
4. RESPONSABILIDADES E LIMITACIÓNS
O responsable do servizo web non pode garantir que o uso do sitio web e/ou da plataforma electrónica sexa continuo ou ininterrompido. Así mesmo, non pode garantir que a información facilitada estea exenta de erros, xa que ten carácter meramente informativo e non vinculante para o responsable do Sitio Web.
En consecuencia, o responsable do Sitio Web non garante nin se fai responsable de:
 1. A continuidade ininterrompida no uso do Sitio Web, así como a falta de dispoñibilidade e/ou accesibilidade do mesmo.
 2. A inexistencia de erros no uso do Sitio Web.
 3. A ausencia de virus e outros compoñentes nocivos no Sitio Web ou no servidor que o proporciona.
 4. A invulnerabilidade do Sitio Web e/ou a inexpugnabilidade das medidas de seguridade adoptadas nel.
 5. Os danos ou perdas causados a si mesmo ou a un terceiro por calquera persoa que infrinxe as condicións de uso do Sitio Web ou dos seus sistemas de seguridade.
 6. Calquera outro dano que puidese ser causado por causas inherentes ao non funcionamento ou ao funcionamento defectuoso do Sitio Web ou das ligazóns situadas no dominio.
Non obstante, o responsable do Sitio Web declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento da plataforma electrónica e evitar a existencia de compoñentes lesivos para os clientes e/ou usuarios.
O prestador do servizo fai todo o posible para evitar erros nos contidos publicados no Sitio Web, en particular os relacionados coa descrición e prezo dos produtos e mercadorías. Todos os contidos ofrecidos a través del están actualizados, e o responsable do Sitio Web resérvase o dereito de modificalos en calquera momento. En todo caso, o prestador do servizo non se fai responsable das consecuencias que poidan derivarse dos erros que poidan aparecer nos contidos recollidos no Sitio Web e/ou plataforma electrónica.
 
5. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
 
O responsable do Sitio Web é o titular ou obtivo a correspondente licenza ou autorización sobre os dereitos de explotación en materia de propiedade intelectual, industrial e de imaxe dos contidos dispoñibles a través da plataforma electrónica de pedidos, entre outros a título meramente enunciativo e non exhaustivos, textos, deseños gráficos, debuxos, códigos, software, catálogos de produtos, fotografías, vídeos, sons, bases de datos, índices, imaxes, marcas, logotipos, expresións e información e, en xeral, calquera outra creación protexida pola normativa nacionais e os tratados internacionais. sobre propiedade intelectual e industrial (en diante, conxuntamente, os Contidos).
Quedan reservados todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os Contidos e, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar publicamente, transformar ou distribuír de calquera forma todo ou parte dos Contidos incluídos no Sitio Web, sexan imaxes ou textos. , para fins públicos ou comerciais, de non contar coa autorización previa, expresa e por escrito do titular dos correspondentes dereitos.
O acceso e navegación do usuario polo Sitio Web, así como o uso da plataforma electrónica de pedidos, non suporá en ningún caso a renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial dos dereitos indicados anteriormente.
En consecuencia, non está permitido suprimir, eludir ou manipular o aviso de copyright ("copyright") e calquera outro dato identificativo dos dereitos dos seus respectivos titulares incorporados aos Contidos, así como dos dispositivos técnicos de protección, ou calquera información e/ ou mecanismos de identificación que poidan conter nel.
As referencias a nomes e marcas, logotipos ou outros signos distintivos implican a prohibición do seu uso sen o consentimento dos seus lexítimos propietarios. En ningún momento, salvo que se indique expresamente, o acceso ou uso do Sitio Web e/ou dos seus Contidos concede ao usuario ningún dereito sobre as marcas, logotipos e/ou signos distintivos incluídos nel protexidos pola Lei.
 
6. TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS E POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE

O tratamento dos datos persoais, así como calquera outra información que se lle solicite aos usuarios para a xestión e tratamento das consultas en liña dentro do Sitio Web, realizarase con suxeición ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello. , do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación destes datos (en diante RGPD), a Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e a normativa española de desenvolvemento, así como na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos á sociedade da información e de comercio electrónico; se están tramitando para xestionar a relación contractual derivada da tramitación de pedidos dentro da plataforma electrónica (Tenda en liña).
Para os efectos establecidos nos arts. 13 e 14 RGPD (Dereito á información na recollida de datos), infórmase previamente ao cliente de que os datos recollidos ao rexistrarse como usuario formarán parte do ficheiro CLIENTES, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia de Protección de Datos, do que o titular. do sitio web é o responsable. O devandito ficheiro ten por obxecto a xestión, control e facturación dos pedidos realizados polos usuarios rexistrados a través da plataforma electrónica (Tenda en liña), debéndose a dita recollida de datos persoais a unha relación comercial de compravenda de mercadoría minorista a través dun catálogo.
Así mesmo, infórmase ao usuario de que a información facilitada está suxeita á relación comercial establecida na orde electrónica e non será utilizada para ningún fin adicional ao previsto, que vén determinado pola relación comercial establecida para tal fin.

Así mesmo, mediante a confirmación do envío de datos persoais a través do formulario facilitado no Sitio Web, o usuario outorga o seu consentimento expreso para o tratamento dos seus datos persoais coas seguintes finalidades:

  1. A tramitación e xestión dos produtos adquiridos a través da plataforma electrónica de pedidos, facturada polo responsable do Sitio Web, de acordo co formulario de recollida de datos previsto no devandito dominio. 
  2. O envío de información publicitaria sobre ofertas e liquidación dos produtos ofrecidos dentro da plataforma electrónica de pedidos e comercializados polo responsable do Sitio Web. Así mesmo, o usuario autoriza expresamente a recepción e envío de información publicitaria sobre ofertas e liquidación de artigos comercializados dentro do prazo. plataforma electrónica de pedidos.
  3. Os datos serán conservados indefinidamente polo responsable do Sitio Web, con fins estatísticos sobre o volume de pedidos realizados polo usuario, salvo que o cliente faga uso de calquera dos seus dereitos de cancelación, supresión, limitación do tratamento ou portabilidade dos datos. .datos.
  4. No caso de incumprimento das finalidades previstas nesta condición por parte do responsable do Sitio Web, o usuario ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.
Así mesmo, en cumprimento do Principio de Calidade dos Datos, o usuario comprométese a facilitar datos verdadeiros, precisos, completos e actualizados, para que respondan con veracidade á situación do usuario.
 
7. DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN, SUPRESIÓN, LIMITACIÓN DO TRATAMENTO E PORTABILIDADE DOS DATOS
O responsable do Sitio Web informa ao usuario de que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación do tratamento e portabilidade dos datos nos termos previstos na lexislación vixente, mediante solicitude expresa dirixida ao responsable o sitio web que debe conter:
 • Nome e apelidos do interesado, fotocopia do seu DNI, pasaporte ou outro documento en vigor que permita a identificación.
 • Petición na que se especifica a súa solicitude.
 • Enderezo para efectos de comunicación.
 • Data e sinatura do solicitante.
 • Documentos xustificativos da solicitude que realice, se é o caso.
A citada solicitude será atendida polo responsable do Sitio Web nos termos previstos no RGPD e na súa correspondente normativa de desenvolvemento.
 
8. DURACIÓN E MODIFICACIÓN DO SERVIZO
Estas condicións permanecerán vixentes e terán vixencia mentres sexan accesibles para os clientes e usuarios a través do Sitio Web.
O responsable do Sitio Web resérvase o dereito de modificar unilateralmente os termos e condicións aquí estipulados, quedando obrigado a anunciar calquera modificación destas condicións. A vixencia temporal destas condicións coincide co momento da súa exposición, ata o momento en que se modifiquen total ou parcialmente.
O usuario acepta expresamente o uso do correo electrónico como procedemento válido para o intercambio de información e o envío de comunicacións entre e/ou co responsable do Sitio Web.
Cada unha das partes será responsable, exclusivamente, do cumprimento das obrigas que cada unha delas derive da normativa vixente que resulte de aplicación e deberá deixar inofensiva á outra fronte ás accións, demandas e/ou reclamacións que poidan exercer terceiros por non -cumprimento das mesmas.
No caso de que algunha disposición ou disposicións das presentes condicións xerais fose considerada nula ou inaplicable, total ou parcialmente, por algún Xulgado, Tribunal ou órgano administrativo competente, a dita nulidade ou inaplicabilidade non afectará ás restantes disposicións. Neste caso, as partes acordan substituír a cláusula ou cláusulas afectadas por outra ou outras que teñan os efectos máis similares aos das substituídas.
O non exercicio ou execución por parte do responsable do Sitio Web de calquera dereito ou disposición contida nestas condicións xerais de uso non constituirá renuncia a este, salvo que se recoñeza e acorde por escrito pola súa parte.
 
9. LEXISLACIÓN APLICABLE E TRIBUNAL COMPETENTES
As presentes condicións de uso da plataforma de pedidos electrónicos do Sitio Web rexeranse e interpretaranse conforme ao disposto na normativa europea e española que lles sexa de aplicación.
 
10. GARANTÍA NOS PRODUTOS ADQUIRIDOS EN ESPAÑA
Para reclamar e facer valer a garantía, o consumidor pode contactar tanto co vendedor como co fabricante do produto.
 • A lei establece un período de garantía xeral de 2 anos desde a compra.
 • Se o defecto sae á luz durante os 6 primeiros meses desde a entrega do ben, presúmese que se trata dun defecto orixinal, sen que o consumidor teña que acreditar nada para que se lle aplique a garantía.
 • Se o problema aparece despois deses 6 meses, o fabricante ou vendedor pode requirir ao consumidor que acredite que a avaría existía orixinalmente.
 
11. FORMULARIO DE RETIRADA
O consumidor ten dereito a desistir de calquera contrato celebrado a distancia nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación, poñendo en contacto co vendedor a través do correo electrónico (info@acostureira.com) indicando o motivo da dita desistencia.
No caso de que o motivo da retirada fose unha causa allea á vontade do vendedor, e o pedido xa fose entregado á empresa de transporte ou ao cliente final, os gastos ocasionados polo transporte (envío + devolución) correrán a cargo do comprador. .
 
12. MODIFICACIÓN DO SERVIZO OU VARIACIÓN DAS CONDICIÓNS
O responsable do Sitio Web resérvase o dereito de modificar os termos e condicións da relación contractual establecida. Se algunha destas Condicións de Uso fose declarada nula, nula ou por calquera motivo ineficaz, dita condición poderá ser excluída, sen que a dita declaración afecte ao resto das condicións validamente establecidas e reguladas neste documento.
 
13. USO DE COOKIES
As cookies son identificadores únicos que o Sitio Web envía ao dispositivo desde o que se conecta o usuario coa finalidade de almacenar datos que poidan ser actualizados e recuperados pola entidade responsable da súa instalación. Segundo quen sexa a entidade que xestione o dominio desde o que se envían as cookies, poden clasificarse en:
 • Cookies propias, que son aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario desde un equipo ou dominio xestionado polo responsable do Sitio Web e desde o que se presta o servizo utilizado polo usuario.
 • Cookies indebidas ou de terceiros, que son aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario desde un equipo ou dominio que non é xestionado polo responsable do Sitio Web, senón por outra entidade distinta que trata os datos obtidos a través das cookies.
A maioría das cookies mantidas no Sitio Web afectan ás denominadas cookies propias, cuxa finalidade é o acceso e entrada do usuario, a autenticación ou identificación do usuario ao iniciar sesión, así como a seguridade do usuario nos pedidos realizados.
En todo caso, para os efectos do presente contrato, o usuario consente e acepta a recepción de cookies coa finalidade de identificar automaticamente os datos da súa conta e contrasinal, a sesión mantida, para controlar o tráfico e a navegación no Sitio Web, así como os criterios de acceso. . acceso ao servizo.
Por outra banda, o usuario tamén consente e acepta a recepción de cookies publicitarias, pero só en referencia aos artigos comercializados no Sitio Web e ás ofertas facilitadas. Estas cookies nunca conterán espazos publicitarios de terceiros, alleos á relación comercial que manteña o responsable do sitio web co usuario. Os destinatarios das devanditas cookies serán sempre o responsable do Sitio Web e o distribuidor por xunto de papelería, cuxa identificación figura neste documento, sendo as mencionadas cookies publicitarias a finalidade de informar sobre as ofertas dos produtos e artigos que comercializa o usuario. pode ser do teu interese.
 
14. RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS
De conformidade co disposto no artigo 14 do Regulamento (UE) n.o 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativo á resolución telemática de conflitos en materia de consumo e polo que se modifica o Regulamento (CE) n.o 2006/ 2004 e a Directiva 2009/22/CE, ofrecémoslle acceso á seguinte ligazón da Plataforma ODR (Resolución de Disputas Online): http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
As reclamacións presentadas poderán dirixirse ao enderezo de correo electrónico do responsable do Sitio Web, indicado ao inicio das presentes condicións legais.
O prazo para resolver os ditos conflitos é de noventa días naturais. Unha vez presentada a reclamación, é recomendable que intente poñerse en contacto co responsable do Sitio Web, xa que a persoa sobre a que teña reclamación deberá aceptar participar no procedemento, ou ben poderá propoñer un ou varios órganos extraxudiciais de resolución de conflitos para tramitar a correspondente reclamación. reclamación.. Unha vez admitida a reclamación, dispón dun prazo de trinta días para acordar entre as partes o órgano que a tramitará e se non se chega a un acordo, arquivase a reclamación. As reclamacións deberán ser presentadas por un mesmo ou a través dun representante legalmente autorizado.
Esta plataforma é unha vía alternativa á vía xudicial tradicional de resolución de conflitos relacionados co comercio electrónico dentro da Unión Europea; Constitúe unha xanela única para os consumidores e comerciantes que desexen resolver os conflitos nesta materia extraxudicialmente. O seu uso é gratuíto e é accesible na ligazón indicada anteriormente: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ en todas as linguas da Unión Europea.
gl_ES
0
Scroll ao inicio